تهران-آن-قدر-ها-هم-لرزه-خیز-نیست

Paleo Mega Lake of Rey

!!تهران آن قدر ها هم لرزه خیز نیست

تحلیل خطر زمین لرزه در تهران نیازمند بازنگری اساسی است

ماحصل تحقیقات چند ساله سازمان زمین شناسی به سرپرستی دکتر حمید نظری منجر به رد شدن گسل جنوب اشتهارد شد. این مطالعات مشتمل بر حفاری ترانشه های دیرینه لرزه شناسی، سن سنجی نمونه ها، مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوالکتریک، بررسی تصاویر ماهواره ای اسپات، نقشه برداری و … بوده که در مجموع 8 ترانشه حفاری و مطالعه گردیده است. در نتیجه این تحقیقات سه رویکرد برای این افراز مورفولوژیکی پیشنهاد گردید که هیچ یک وجود یک گسل (اعم از فعال، پی سنگی و فرعی) را تایید نمی کند 

پیشتر نیز تحقیقات جامعی بر روی سه پرتگاه گسل های شمال ری، جنوب ری و کهریزک صورت گرفت و منجر به رد گسل های یاد شده و معرفی آن ها به عنوان ساحل دریاچه باستانی شد. بعدها همین مطالعات توسط بربریان و ییتز ۲۰۱۹ و جراحی ۲۰۲۱ نیز تایید شد

باید دید سازمان ها و ارگان های ذیربط تا چه اندازه به مستند نگاری و تحقیقات چند ده میلیاردی که تا کنون بر روی ۴ گسل اصلی پایتخت و مناطق همجوار آن صورت گرفته اهمیت خواهند داد 

بزرگترین مانع در راستای اصلاح نقشه گسل های پایتخت و به طبع آن اصلاح آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زمین لرزه را باید در دلایل کم توجهی مسئولین مربوطه جستجو کرد

References

Berberian, M., and Yeats, R. S., 2016, Tehran: An Earthquake Time Bomb; In Tectonic Evolution, Collision, and Seismicity of Southwest Asia: In Honor of Manuel Berberian’s Forty-Five Years of Research Contributions: The Geological Society of America, no. Special Paper 525, p. 84.

Jarahi, H., 2019, Paleo-Mega Lake Evidence and its Effect on Civilizations Taking Place Case Study SE Tehran, In Second International Symposium of the Near Eastern Landscape Archaeology, Volume 1: Turkey, Eurasia Institute of Earth Sciences, p. 12.

Jarahi, H., 2021, Paleo Mega Lake of Rey Identification and Reconstruction of Quaternary Lake in Central Iran: Open Quaternary, v. 7, no. 1, p. 1-15.

Jarahi, H., Moghimi, S., Tan, O., Saygılı, O., and Karagöz, O., 2022a, Paleo Mega Lake of Rey Sediments and Its Effect on Earthquake Acceleration Case Study Tehran City, SSA Annual Meeting 2022: Washington D.C., USA.

Jarahi, H., 2022b, Revision of Iranian Seismic Design Code for Tehran Region Based on “Paleo Mega Lake of Rey” Theory, SSA Annual Meeting 2022: Washington D.C., USA.

Jarahi, H., Pourkermani, M., Akbarzadeh, R., and Farajpour, Z., 2022c, The re-interpretation of Quaternary faults near Tehran, Based on Paleo Mega Lake of Rey Theory, SSA Annual Meeting 2022: Washington D.C., USA, p. 7.

Najafian A., Jarahi, H., and Bayraktutan M.S., 2022, Challenges Facing Discovery of Largest Lake in World History Geotechnical Investigation, SSA Annual Meeting 2022: Washington D.C., USA.

Navvar Noveiri, M., Nazari, H., Shokri, M., Mohammadi Vijeh, M., Salamati, R., and Sheikh, M., 2021, South Eshtehard Scarp: a fault system or a morphologic scarp: irquajrn, v. 7, no. 2, p. 798-820.

Nazari, H., Battista, G., Najar, E., Ritz, J. F., Shokri, M., fathian, a., Rezaei, f., Rahim, A., nashli, H. F., Baharfirouzi, K., vahdatinasab, h., shahidi, a., borzooii, m., and Aghaali, E., 2021, The Iranian Plateau at the end of the Quaternary: new synthesis of geological, archaeological and historical data: Iranian Journal of Geology, v. 60, no. 15, p. 101-116.

Nazari, H., Ritz, J.-F., Salamati, R., Shahidi, A., Habibi, H., Ghorashi, M., and Karimi Bavanpur, A., 2010, Distinguishing between fault scarps and shorelines: the question of the nature of the Kahrizak, North Rey and South Rey features in the Tehran plain (Iran): Terra Nova, v. 22, no. 3, p. 227–237.